صلوات

هیئت جوانان یااباالفضل (ع)
امشب (22-3-1393_ پنجشنبه شب)
کوی پردیس
کوچه ی گل
کوچه ی غنچه
تلفن گویای مراسمات 38241111
روابط عمومی 09186086926
WWW.ALEEM.IR