[]

فاطمیه 1393 ه.ش - کلیپ اول - روابط عمومی هیئت یااباالفضل(ع)همدان[]

فاطمیه 1393 ه.ش - کلیپ دوم - روابط عمومی هیئت یااباالفضل(ع)همدان[]

فاطمیه 1393 ه.ش - کلیپ سوم - روابط عمومی هیئت یااباالفضل(ع)همدان